Lekcje śpiewu i gry aktorskiej

czyli czego i jak uczymy.

Już na wstępie pragniemy zaznaczyć, że lekcje śpiewu czy gry aktorskiej w naszej placówce nie są jedynie celem samym w sobie. Oczywiście doskonalenie warsztatu śpiewaczego czy sprawności aktorskich jest wartością nie do przecenienia, ale stanowi jedynie punkt wyjścia do szeroko rozumianej edukacji artystycznej. Należy podkreślić, że lekcje śpiewu w naszej szkole odbywają się na kilku poziomach. Pierwszy to indywidualne spotkanie, cotygodniowa lekcja z pedagogiem prowadzącym słuchacza. Jesteśmy jedyną szkolą artystyczną w Krakowie, która ma indywidualne lekcje ze śpiewu w ramach standardowego, kończącego się dyplomem, programu nauczania zarejestrowanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugi poziom, to zajęcia grupowe, podczas których nauka śpiewu doskonalona jest w ramach przedmiotu emisja głosu oraz na zajęciach z zespołów wokalnych rozwijających również słuch harmoniczny. Trzeci poziom edukacji wokalnej to indywidualne i zespołowe występy podczas koncertów i gal organizowanych przez szkołę (zwykle co półtora – dwa miesiące). Choć występ na koncercie to nie lekcja śpiewu sensu stricto, należy podkreślić, że stanowi on warunek konieczny w edukacji wokalnej. Uczymy się bowiem śpiewu, by czerpać z tego przyjemność bezpośrednią i pośrednią dając przyjemność innym. Aby było to możliwe musimy poznać i „zaprzyjaźnić się” ze stresem, jaki w tej drugiej sytuacji nam towarzyszy.

Służebną względem nauki śpiewu, choć dla niektórych stanowiącą autonomiczną wartość są zajęcia aktorskie. Praca nad prawidłową dykcją, właściwym gestem, odpowiednią interpretacją najpierw tekstu literackiego, a później piosenki są w naszej placówce ważnym elementem nauczania. Również i tutaj istotnym etapem pracy jest konfrontacja nabytej wiedzy z publicznością. Scena teatralna szkoły pozwala na prezentacje umiejętności aktorskich w co semestralnych spektaklach teatralnych.

Dopełnieniem wiedzy są zajęcia pozwalające naszym słuchaczom poznać język muzyki, zarówno w zakresie rozpoznawania dźwięków, ich zapisu jak i również tworzenia.

System pracy jaki proponujemy w sposób komplementarny i całościowy pozwala wykształcić wokalistę lub śpiewającego aktora. Jest czymś daleko większym niż same lekcje śpiewu proponowane w różnych portalach usług edukacyjnych.

Nie do przecenienia jest też fakt, że słuchacz w naszej placówce przebywa w określonym środowisku. Szkoła stanowi miejsce spotkań osób o podobnej wrażliwości, potrzebach i pasjach. Wymiana myśli, doświadczeń, wspólne przeżywanie koncertów i spektakli tworzy niezwykłą atmosferę, która (wiemy to z relacji większości naszych absolwentów) zapada w pamięć na całe życie. Dla niektórych osób potrafi być rodzajem arteterapii uwalniającej myśli, emocje i przełamującym bariery. Pozwala stać się nie tylko lepszym wokalistą czy aktorem, ale ogólnie lepszym człowiekiem.