Komunikat nr 5, z dn 25 marca 2020.

Szanowni Słuchacze, Uczniowie i Nauczyciele.
Z dniem dzisiejszym weszło w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pragnę poinformować, że w związku z tym dotychczasowe zalecenia stają się w naszej placówce obowiązującymi przepisami.
Pragnę poinformować, że wszystkie istotne przepisy w/w rozporządzenia zostały już praktycznie wdrożone w naszej szkole. Poniżej prezentujemy jej główne postanowienia:
1. „§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.”
2. „§ 2. Ust.3 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności: z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;”
3. „§ 5. W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych kształcenie praktyczne niemożliwe do zrealizowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia uzupełnia się po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

4. „§ 7. 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych”.
Pragniemy zauważyć, że Rozporządzenie w miejsce „zawieszenia działalności szkół” wprowadza określenie „czasowego ograniczenia funkcjonowania”. Każda szkoła zatem, prowadzi dalej działalność edukacyjną, na zasadach określonych w w/w Rozporządzeniu.

Serdecznie pozdrawiam Bogdan Kalarus